O asigurare de răspundere civilă faţă de terţi te protejează în cazul unor evenimente, de care poţi fi făcut responsabil şi care afectează bunurile, integritatea sau viaţa altor persoane. Într-o astfel de situaţie, în care poţi fi răspunzător din punct de vedere legal, compensarea financiară pe care ar trebui să o plăteşti din bugetul propriu este acoperită prin asigurare.

Vreau cea mai bună asigurare de răspundere civilă

         Echipă specializată de brokeri InBrok pentru persoane juridice sta la dispoziţia ta pentru a îţi găsi cele mai bune oferte pentru asigurarea de răspundere civilă în cel mai scurt timp posibil. 

        Tipuri de asigurări de răspundere civilă : 

 • Răspundere civilă case de expediţii
 • Răspundere civilă a prestatorilor de servicii
 • Răspundere civilă a producătorului şi importatorului
 • Răspundere de răspundere civilă a angajatorului
 • Răspundere civilă legală a proprietarului faţă de chiriaş
 • Răspundere civilă legală a chiriaşului faţă de proprietar
 • Răspundere civilă operator de transport(ROTR)

        Completează formularul de mai jos şi vei fi contactat în câteva minute de un broker InBrok!

Asigurarea este destinată:

 • Caselor de Expediţii care au o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Romană;
 • Societăţilor de transport care efectuează pe lângă activitatea de transport rutier şi intermedieri de transporturi şi în acest scop au pe lângă licenţa de transport şi o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Romană.

Asigurarea de răspundere civilă este obligatorie, impusă de legislaţia privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor  conexe acestora, prin Ordonanţa de urgenţă nr.109/2005, emisă de Guvernul României şi Ordinul 1987/18.11.2005 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Asigurarea este necesară în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,  activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.

Asigurarea de răspundere civilă pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public acoperă răspunderea asiguratului angajată faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpă să (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, pentru care este autorizat.

Suma asigurată va fi stabilită în EURO, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de transporturi rutiere şi a activităţilor conexe acestora.

Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de suma asigurată,putând fi achitata integral sau în rate.

Acest tip de poliţa poate fi încheiată de orice persoană juridică autorizată şi atestata în prestarea unor servicii şi executarea unor lucrări de specialitate la sediul propriu sau la domiciliul clientului. Printre acestea amintim: curăţătorii, ceasornicari, cizmarii, firme ce oferă servicii de montare a mobilierului, geamurilor, antene şi cablu TV, reparaţii aparatură electronică sau casnică, zugrăvit şi alte decoraţii interioare, grădinărit, s.a.

Asigurarea de răspundere civilă va acoperi sumele de bani pierdute de asigurat pentru recompensarea prejudiciilor provocate în timpul şi prin desfăşurarea activităţii. Astfel, în cazul producerii uneia din riscurile specificate în poliţa, în urma căreia există pagube materiale (avarierea sau distrugerea bunurilor, terţului prejudiciat), vătămare corporală sau decesul unei terţe persoane, asiguratorul va plăti sumele pe care ar trebui să le plătească asiguratul cu titlu de desdăunare, persoanei prejudiciate, sau a moştenitorilor de drept în cazul unui deces. Societatea de asigurări va plăti şi cheltuielile de judecată ale asiguratului, în cazul în care a fost obligat la desdăunare de către instanţă judecătorească, precum şi cheltuielile de judecată ale terţului prejudiciat, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească pa plata acestora.

Aceasta poliţă acoperă doar prejudiciile provocate de asigurat unei terţe persoane şi nu a asiguratului şi a bunurilor sale sau a angajaţilor acestuia. Pentru o acoperire completă a riscurilor cu care se confruntă o firmă de orice gen, societăţile de asigurări oferă pachete de asigurări sau oferă diferite clauze suplimentare adaptate la cerinţele şi la domeniile de activitate ale asiguraţilor.

Beneficiarul sumei asigurate este de obicei asiguratul, dar despăgubirea poate fi plătită şi direct persoanei păgubite sau moştenitorilor acesteia, cu acordul asiguratului şi în cazul în care acesta nu a fost deja despăgubit de către asigurat din mijloace proprii.

Suma asigurată şi primele de asigurare aferente depind de la caz la caz, având în vedere genul de servicii prestate şi riscurile uzuale ale activităţii.

Aceasta poliţă poate fi contractata de orice persoană fizică sau juridică, deţinând calitatea de producător, adică fiind: fabricantul de materie primă, componente sau produs finit, persoană care folosind numele său marca firmei sale asupra unui produs se prezintă ca producător. Se includ în asigurare sub aceleaşi condiţii şi persoanele care importă produse în vederea vânzării, închirierii acestora sau a distribuirii în orice altă formă. Se pot asigura cu această poliţă şi distribuitorii autorizaţi ai produsului în măsura în care aceştia intervin asupra produsului într-una din formele amintite.

În general se pot cuprinde în poliţa de asigurare o gamă largă de produse, cu excepţia: explozibililor, artificii, produse volatile, medicamente, produse chimice (vopsele, îngrăşăminte, pesticide, etc…), arme, muniţie, materiale genetice, unele echipamente şi implanturi medicale, s.a.

Societatea de asigurare va acoperi pierderile băneşti pe care asiguratul ar trebui să le suporte în cazul în care a provocat un prejudiciu şi este obligat să îl repare. În cazul producătorului fiind vorba de prejudiciile urmate din vânzarea mărfii şi care prin utilizarea ei poate provoca vătămare corporală, deces, pierderi materiale.

De regulă se oferă despăgubiri pentru: sumele pe care asiguratul trebuie să le plătească cu titlu de dăuna (pentru vătămare, deces, pagube materiale provocate accidental de un produs realizat de asigurat) şi cheltuieli de judecată făcute de asigurat sau de păgubit în cazul în care asiguratul a fost obligat la plată prin hotărâre judecătorească. Despăgubirea se poate acorda direct păgubitului (sau moştenitorilor acestuia în caz de deces) sau asiguratului.

Această asigurare este necesară pentru acoperirea pierderilor materiale în urma unui proces civil. Indiferent de ce produce o societate, materie primă sau produse finite, alimente sau părţi componente, există întotdeauna posibilitatea scoaterii pe piaţă a unui bun contaminat sau cu defecte, iar distribuţia acesteia pe piaţa poate aduce un proces civil cu sume enorme de despăgubit. Răspunderea producătorului şi cea a importatorului sau distribuitorului este foarte mare în acest caz şi sumele plătite că despăgubire pot duce la un regres în evoluţia firmei sau chiar la faliment.

Această asigurare oferă protecţie asiguratului în legătură cu pierderile şi cheltuielile necesare despăgubirilor determinate de neglijenţa angajatorului. Asigurarea acoperă pierderile materiale ale angajatorului ca urmare a prejudiciilor provocate din vină să, angajaţilor a căror activitate se desfăşoară în baza unui contract de muncă sau de ucenicie.

În general se despăgubesc:

 • accidentarea şi decesul cauzat angajaţilor;
 • cheltuieli făcute de asigurat în procesul civil (în cazul în care a fost obligat la despăgubiri);
 • cheltuieli de judecată ale angajatului (ca păgubit);
 • avarierea sau distrugerea bunurilor aparţinând angajatului (printre acestea amintim documente oficiale care se afla în păstrarea angajatorului)

Despăgubirile nu pot fi mai mari decât suma asigurată sau valoarea pagubei.

Beneficiarul sumei asigurate poate fi după caz, asiguratul, angajatul păgubit, cu acordul asiguratului sau în caz de deces moştenitorii legali ai persoanei decedate.

De regulă, constatarea prejudiciilor se face de către societatea de asigurări împreună cu asiguratul sau împuterniciţii acestuia. Depinzând de situaţie, cu acordul ambelor părţi se pot consulta experţi iar în caz de deces se va lua în considerare expertiză medico-legală

Această asigurare se adresează celor care deţin în proprietate un imobil pe care îl închiriază altor persoane, cu destinaţia de locuinţă, spaţiu comercial, birou, etc. Aceştia pot fi persoane fizice sau juridice.

În urma contractului de închiriere care atestă drepturile şi statutul persoanelor înscrise în contract ca proprietar şi chiriaş, asiguratorul va acoperi pagubele produse de proprietar în calitate de asigurat faţă de chiriaş, în această situaţie fiind cel păgubit. Prejudiciile cauzate din vina asiguratului se referă de obicei la condiţiile de întreţinere a spaţiului închiriat, cu condiţia ca acestea să se producă în limitele de valabilitate a contractului de închiriere şi a poliţei de asigurare.

Asiguratorul va acorda sumele pe care asiguratul trebuie să le plătească păgubitului, ca urmare a unor fapte săvârşite din vină să pentru următoarele:

 • prejudicii cauzate chiriaşului prin vătămări corporale şi deces;
 • prejudicii cauzate chiriaşului prin distrugerea sau avarierea proprietăţii acestuia;
 • cheltuieli de judecată a păgubitului precum şi cheltuieli făcute de asigurat în proces civil (dacă a fost obligat la dezdăunare şi plata cheltuielilor de judecată).

Aceast tip de poliţa se poate procura de către persoane fizice sau juridice în calitate de chiriaş, care au dreptul de folosinţa temporară a unui imobil sau părţi de imobil în baza unui contract de închiriere încheiat cu proprietarul imobilului, în schimbul unei sume de bani stabilită în contract.

Se acoperă prejudiciile provocate de chiriaş proprietarului, în termenii contractului de închiriere şi în termenul valabilitaţii poliţei de asigurare, ca urmare a faptelor săvârşite din culpă sa, sau a altor persoane de care acesta răspunde în baza legii, precum şi animale şi obiecte aflate în pază să juridică.

Se acordă despăgubiri pentru următoarele:

 • prejudicii cauzate proprietarului prin vătămări corporale şi deces
 • prejudicii cauzate proprietarului prin distrugerea sau avarierea proprietăţii acestuia
 • cheltuiele de judecată ale asiguratului în proces civil, precum şi cele ale păgubitului, dacă asiguratul a fost obligat la dezdăunare şi plata cheltuielilor de judecată.

Acoperă riscurile de prejudicii materiale produse terţilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

Asigurarea ROTR este destinată operatorilor de transport rutier pentru obţinerea licenţei de transport. Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovadă că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul şi de câte 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule.

Asigurarea ROTR acoperă răspunderea ce îi revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terţe persoane care au calitatea de Beneficiari a serviciilor de transport prestate de asigurat, în derularea contractelor de transport rutier încheiate, ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, dacă debitul către terţul prejudiciat nu s-a stins în urma consumării capacităţii financiare proprii a asiguratului prin plăţi făcute către debitorii săi.

Cu noi câştigi timp şi bani!